02 July 2007

అచ్చొచ్చేది

"మా వాడికి అన్ని subjects లోనూ గుండు సున్నాలొస్తున్నాయి. వాడెలా బాగుపడతాడో అర్థం కావడం లేదు" విచారంగా అన్నాడు నారాయణ.

"దానికంత విచారం దేనికిరా? కోడిగుడ్ల వ్యాపారంలోకి దించు రాణిస్తాడు" చెప్పాడు సీతాపతి.

No comments: